Zmiana rozmiaru tekstu:

 

W Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju "Dar Serca" (dalej zwanym: administratorem), na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany inspektor ochrony danych.
Imię i nazwisko IOD: Bernadeta Donder
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca" 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 6 lub elektronicznie na adres e-mailowy: iodpusz@wp.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez administratora oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO(*). Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:
a)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO (*) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; b) monitorowanie przestrzegania RODO(*) , innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*); d) współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

__________________________________________________________________________________
(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) informujemy, że:
1.Administratorem danych jest Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju "Dar Serca" 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 6 Kontakt do administratora: tel. 32 471 96 22, 32 474 09 15, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju "Dar Serca" 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 6 lub elektronicznie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Dane osobowe przetwarzamy w celu:
- realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego w szczególności z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późni. zm.), - w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przetwarzanie wizerunku) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji naszych ustawowych zadań .
5.Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.
6.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany , stosownie do art. 22 RODO. Dane osobowe nie podlegają też profilowaniu.
7.Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje : w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
9.Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO
1. Polityka prywatności określa ogólne warunki, zasady oraz sposób komunikowania się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, której Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju "Dar Serca" 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 6 , jest Administratorem. Kontakt do administratora: tel. 32 471 96 22, 32 474 09 15, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się korespondencyjnie lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. „Użytkownik” w niniejszym dokumencie, to osoba fizyczna, która podaje swoje dane osobowe, na zasadach określonych Polityką prywatności i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. W celu uzyskania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownik podaje w formularzu kontaktowym swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a w przypadku prośby o kontakt telefoniczny również swój numer telefonu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przesłanej korespondencji.
5. Wysłanie korespondencji e-mailowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki prywatności.
6. Poczta e-mailowa jest udostępniona przez Administratora poprzez stronę internetową.
7. W celu uzyskania odpowiedzi drogą elektroniczną, wymagane jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
8. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające poufność przetwarzanych danych osobowych, jednak ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
9. Zgoda na przetwarzanie danych nie jest konieczna, o ile podany przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest firmowym adresem e-mail.
10. Poczta elektroniczna jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy właściwie wypełnią formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Administratora.
11. Korespondencja zwrotna adresowana do Użytkownika zawiera informację o nadawcy oraz określenie treści korespondencji.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości kontaktu przez stronę internetową.
14. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa i nie będą podlegały profilowaniu, ani też przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności w każdym czasie.
16. Każda zmiana treści niniejszej Polityki prywatności zostanie przed jej wprowadzeniem opublikowana na stronie internetowej.
17. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu kontaktu poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
18. Pozyskane dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania lub w razie cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju "Dar Serca"
dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych , zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.
Dane osobowe, dla których administratorem jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju "Dar Serca" są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO (*)za niezgodne z pierwotnymi celami ); c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , w myśl zasady „minimalizacji danych”; d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ; e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem ,że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*) i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO(*) w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą ; f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju "Dar Serca" każdemu pracownikowi, który wypełniając swoje obowiązki służbowe przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym w szczególności dane podopiecznych DPS „Dar Serca” nadaje imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pobiera oświadczenie o poufności.
__________________________________________________________________________________
(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Czym są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.