Drukuj
Odsłony: 874
Zmiana rozmiaru tekstu:

Statut Domu Pomocy Społecznej "Dar Serca" w Jastrzębiu Zdroju (tekst jednolity)

§1

   Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwany dalej "Domem" działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.

2) Rozporządzenia Ministra Polityki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2005 r.  w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 z późniejszymi zmianami)

3) niniejszego statutu.

§2

1) Dom jest jednostką budżetową Miasta Jastrzębie-Zdrój w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

2) Siedzibą Domu jest Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 6.

3) Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla ludzi w podeszłym wieku obojga płci.

4) Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy "Dom Pomocy Społecznej Dar Serca".

§3

1) Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

2) Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leku.

3) Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

§4

   uchylony

§5

1) Dyrektor Domu wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo-finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.

2) Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3) Dyrektor Domu dokonuje czynności prawnych w imieniu Miasta Jastrzębie-Zdrój na  podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

4) Dyrektor Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu.

§6

   uchylony

§7

   Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

§8

   Dyrektor domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§9

   Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.