Zmiana rozmiaru tekstu:

    
                 

LOGA.png

Nazwa Projektu grantowego: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19.                       Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej z siedzibą na terenie Województwa Śląskiego. Podmiotami prowadzącymi DPS-tj. podmiotami uprawnionymi do otrzymania grantu są: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne, osoby fizyczne, zwane dalej Grantobiorcami.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 124 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 104 675,76 zł (84,28% ze środków unijnych)

                                         19 524,24 zł (15,72% z budżetu państwa)                                

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,         Oś. Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki                 i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r.

Opis Projektu:

- finansowanie zatrudnienia nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki         z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2 - zatrudnienie pokojowej w DPS na okres realizacji zadania; przez 3 miesiące w okresie za sierpień, wrzesień, październik 2020 r. -Wykonywanie czynności zatrudnienia dodatkowej osoby przyczyni się do lepszego przeciwdziałania COVID-19 w związku ze wzmożoną czystością i dezynfekcją w placówce.

- wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, – okres realizacji działania przez 3 miesiące w okresie: sierpień, wrzesień, październik 2020 r. sfinansowane dla pracowników zatrudnionych w DPS wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem, przy wprowadzeniu specjalnych środków ostrożności i podejmowaniu działań minimalizujących obawy i lęk mieszkańców przed zarażeniem wirusem COVID-19.

Cele Projektu:

Celem projektu grantowego ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19 jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego,     w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Wsparcie w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotu prowadzącego placówkę opieki całodobowej – Dom Pomocy Społecznej „DAR SERCA” w Jastrzębiu-Zdroju.

   

LOGA

 

 

          Śląskie   Pomaga "

 

 

Województwo Śląskie/Regionalny OśrodekPolityki Społecznej Województwa Śląskiego realizujeProjekt o charakterze partnerskim pn. ŚLĄSKIE POMAGA”,który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanegokoronawirusem SARS-CoV-2 tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Tutejszy DPS  przystąpił do projektu i otrzymał wsparcie w kwocie 95 000  w tym na zatrudnienie-okresowe do 31 12 2020 jednego pracownika do bezpośredniej opieki nad Mieszkańcami oraz zakup sprzętu i materiałów i środków ochrony indywidualnej.

Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego tutejszy DPS cyklicznie  otrzymuje środki ochrony indywidualnej   niezbedne dla utrzymania bezpieczeństwa Mieszkanców i Pracowników.Zarząd Województwa Śląskiego dostrzega zagrożenia związane z Epidemią skrupulatnie analizuje ryzyko  i wprowadza optymalne rozwiązania.Jednakowoż epidemia nie ustępuje więc Placówka potrzebuje stałych dostaw potrzebnych materiałów i sprzętu niezbędnego dla zachowania odpowiednich warunków i realizacji procedur zapobiegajacych zakażeniu Covid-19.Dyrekcja zwróciła się do lokalnych Firm o wsparcie.Odpowiedziały na nasz apel Firmy związane z Jastrzębską Spółką Węglową tj: Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz Szkolenie i Górnictwo Sp.z o.o  przekazując darowiznę w naturze w postaci środków dezynfekcyjnych  rękawic mat dekontaminacyjnych

-D Z I Ę K U J E M Y.

 

Otrzymaliśmy wsparcie z FUNDACJI Jastrzębskiej Spółki Węglowej w kwocie 48 339 zł  na zakup specjalistycznego sprzętu ochrony osobistej , jonizatorów bezdotykowych dozowników,specjalistycznych zestawów sprzatających.-

DZIĘKUJEMY

 

 

 

                                                     

 

 

Ogłoszenia

 

 Ważny Komunikat

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz w trosce o zdrowie naszych podopiecznych i osób odwiedzających wprowadzamy z dniem 10 marca 2020 r czasowe zmiany organizacyjne w Domu Pomocy społecznej "Dar Serca" w Jastrzebiu-Zdroju.

ZAISTNIAŁA KONIECZNOŚĆ CAŁKOWITEGO OGRANICZENIA ODWIEDZIN.

 

 Informujemy,że powyższe zmiany mają charakter wyłącznie profilaktyczny i bedą obowiązywać do odwołania.Mieszkańców Domu  oraz odwiedzających prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad.

 

 

 

   Dyrektor DPS „Dar Serca” w Jastrzębiu Zdroju informuje że w tutejszym DPS   obecnie  -brak wolnych miejsc  - 13 03 2018 do nadal

   Dyrektor DPS informuje iż koszt utrzymania mieszkańca na rok 2019 od kwietnia wynosi 3930,72 zł .

                                                                                                          na rok 2020 od kwietnia wynosi 4898,64 zł

 

   zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2004 nr 64 art. 60 p.2

   Zasady przyjęcia w sekcji:  Skierowanie i umieszczenie w DPS

 

 

Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca" ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-REFERENT- dokumenty prosimy składać do dn 08 02 2013 r -więcej informacji w BIP na stronie Miasta Jastrzębie-Zdrój

link do strony:

 

 https://bip.jastrzebie.pl/oferta-pracy/57104/referent-w-domu-pomocy-spolecznej

Konkurs został rozstrzygnięty.Wyniki konkursu w podanym linku powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Pracy organizuje Prace Społecznie-Użyteczne obecnie w tutejszym DPS trwa nabór dla osób skierowanych  do nas  na rok 2017.Osoby  wraz ze skierowaniem mają się zgłosić do Kierownika Zespołu -I pietro./02 02 2017/-zakończenie naboru -28 02 2017

 

Trwa nabór na staż  osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.Osoby ze skierowaniami proszone są do zgłoszenia się  w tutejszym DPS I piętro do Biura Kierownika Zespołu-28 02 2017-zakończenie naboru maj  2017 r.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dar Serca”

w Jastrzębiu – Zdroju

za rok 2017

 

SPIS TREŚCI

 

 

 • Organizacja Domu Pomocy Społecznej
 • Charakterystyka mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
 • Zakres usług zaspokajających potrzeby mieszkańców
 • Stan i struktura zatrudnienia
 • Remonty
 • Koszty utrzymania mieszkańca
 1. Organizacja Domu Pomocy Społecznej

 

Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju działa zgodnie z ustawą
z dn. 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późń zm) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. Nr217, poz.1837) oraz Regulaminu Organizacyjnego.

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Na dzień 31. 12 .2017 r zamieszkiwało tu 36 mieszkańców. W tym 7 osób zmarło i 8 osób przyjęto oraz 1 osoba zrezygnowała. Ogólny stan mieszkańców przebywających w DPS w ciagu roku sprawozdawczego 2017 to 44 osoby. DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 1. Charakterystyka mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”
  w Jastrzębiu- Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. W roku 2017 zamieszkiwało tu 36 osób z czego 46% Kobiet i 54%. Mężczyzn.

Struktura wiekowa przedstawia się następująco:

 

Tabela 1. Wiek mieszkańców

Wiek mieszkańców

kobiety

mężczyźni

ogółem

40-49

0

1

1

50-60

1

1

2

61-74

4

9

13

75-90

11

9

20

91 i powyżej

0

0

0

Razem

16

19

36

 

 

 

 

Wykres nr 1

 

 

Największą grupę wśród mieszkańców stanowią osoby w wieku

75-90 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.Pochodzenie mieszkańców

 

Pochodzenie

Liczba osób

%

miasto

20

56

wieś

16

44

Ogółem

36

100

 

Wykres nr 2

Tabela 3. Wykształcenie mieszkańców

 

 

Wykształcenie

ilość osób

%

niepełne podstawowe

…..

0

podstawowe

21

60

zawodowe

10

29

średnie

3

9

wyższe

1

3

Wykres nr 3

 

 

 

Tabela 4. Stan cywilny mieszkańców

 

Stan cywilny

ogółem

kobiety

mężczyźni

zamężna, żonaty

2

1

1

wdowa, wdowiec

16

9

7

kawaler

4

…..........

4

panna

1

1

…..............

rozwiedziony(a)

13

5

8

Ogółem

36

16

20

 

Wykres nr 4

 

 

 

 

Tabela 5. Źródło dochodów mieszkańców

 

Źródło dochodów

kobiety

mężczyźni

Ogółem

renty

4

3

7

emerytury

11

14

25

zasiłek stały

1

3

4

Razem

16

20

36

 

Większość mieszkańców tj.25 osób pobierało emerytury z ZUS , 7 pobierało renty z ZUS-u, a 4 mieszkańców pobierało zasiłek stały.

 

 

 

Tabela 6. Stan psychofizyczny mieszkańców:

 

 

Stan psychofizyczny

Ilość osób

choroby krążenia

22

choroby układu moczowego

10

cukrzyca

13

schizofrenia

2

choroby tkanki kostno- stawowej i choroby mięśni

8

astma

0

choroby neurologiczne

9

Choroby płuc

7

Choroby onkologiczne

4

 

Wykres nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Stopień sprawności mieszkańców

 

Stopień sprawności

Ilość mieszkańców

łóżko

5

wózek inwalidzki

11

balkonik

3

kule

1

laska

1

Poruszajacy się samodzielnie

15

Razem

36

 

 

 

Wykres nr 7

 

 

Tabela 8. Zaburzenia poszczególnych narządów

 

Zaburzenia

ilość osób

mowy

10

słuchu

13

wzroku

15

bez zaburzeń

0

 

 

 

Wykres nr 8

 

 

 

Grupa inwalidzka

 

 

Spośród wszystkich mieszkańców- 8 osób miało I grupę inwalidzką tj. znaczny stopień niepełnosprawności 2 osoby miało II grupę inwalidzką tj. umiarkowany st.niepelosprawności i 3 osoby III gr inwalidzka tj. lekki stopień niepelnosprawności.

 

 

 

Tabela 9. Załatwianie potrzeb fizjologicznych

 

Potrzeby fizjologiczne

Ilość mieszkańców

pomoc w WC

4

zakładanie pieluchomajtek

8

we własnym zakresie

24

Razem

36

 

 

 

Podsumowując przedstawione wyżej dane należy stwierdzić, że w DPS jest wiecej mężczyzn (19) niż kobiet (16), przeważają osoby w wieku 75-90 lat (20), zdecydowana większość pochodzi z miasta (20) i ma wykształcenie podstawowe (19) . Większość obciążona jest chorobami ukladu krążenia (22) oraz cukrzycą (13) zaburzeniami wzroku (15) i słuchu (13) . W tym (8) osób ma I grupę inwalidzką. Natomiast (24) osoby zaspokajają swoje potrzeby fizjologiczne samodzielnie.

Najwięcej osób pobiera emeryturę z ZUS (25) osób.

 

 1. Zakres usług zaspokajających potrzeby mieszkańców

Dom zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych zapotrzebowań mieszkańców. Dom uwzględnia i zapewnia mieszkańcom wolność, godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa biorąc pod uwagę stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Zarządzeniem Dyrektora DPS Nr 0119-2/11 z 2 luty 2011 roku zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej powołany został Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy (ZTO).
W skład ZTO wchodzi:

 1. Dyrektor
 2. Kierownik Zespołu
 3. Terapeuta zajęciowy
 4. Masażysta
 5. Pracownik socjalny
 6. Pielęgniarki w tym jedna pielęgniarka koordynująca
 7. Opiekunowie
 8. Pokojowe

 

Celem powołanego w Domu Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego jest rozeznanie indywidualnych potrzeb mieszkańców, opracowanie metod ich realizacji oraz doskonalenie jakości świadczonych usług. Raz na kwartał odbywają się spotkania ZTO podczas, których omawiane sa indywidualne plany wsparcia mieszkańca, trudności w ich realizowaniu oraz bieżące problemy i zdarzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wspierania, za realizację, których odpowiada pracownik pierwszego kontaktu.

Pracownik pierwszego kontaktu

Do podstawowych obowiązków pracownika pierwszego kontaktu należy:

 1. Opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla każdego mieszkańca stosownie do jego potrzeb i oczekiwań uwzględniając dane dotyczące:

1) stanu zdrowia,

2) przyzwyczajeń, upodobań,

 1. Dbanie o właściwą realizację indywidualnego planu wsparcia oraz dokonywanie jego oceny i modyfikowanie z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji mieszkańca
 2. Wspieranie mieszkańca w trudnych sytuacjach.
 3. Zapobieganie sytuacjom stresowym i konfliktowym

Pracownik pierwszego kontaktu (PPK) to przewodnik mieszkańca przez okres życia przypadający na pobyt w DPS. On jest doradcą oraz rzecznikiem spraw
i praw swego podopiecznego. Podtrzymuje go na duchu, wspiera w trudnych sytuacjach, inspiruje do postaw aktywnych i pozytywnych, jak również pomaga w rozpoznaniu przeróżnych potrzeb. Opiekun indywidualny kontaktuje się z mieszkańcem podczas godzin pracy. Do PPK mieszkaniec zwraca się ze swymi wątpliwościami
i problemami. Opiekun pomaga załatwiać jego sprawy, ułatwia mu kontakt ze środowiskiem, służy poradą, jest powiernikiem jego trosk i zmartwień. To u swego opiekuna mieszkaniec szuka zainteresowania, zrozumienia, wsparcia i współczucia. Rozmowy, rozwiązywanie trudności oraz wspólne borykanie się ze skomplikowanymi sytuacjami przyczynia się do zawiązania emocjonalnie bliskiej więzi.

Szczególną rolę w obowiązującym standardzie odgrywa aktywizacja mieszkańca poprzez terpię zajeciową. Celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności, które zwykle towarzyszą chorobie, zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej mieszkańca, zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.

Bardzo istotne dla mieszkańców DPS jest świadczenie na ich rzecz pracy socjalnej. Pracownik socjalny swoimi działaniami wspiera i pomaga mieszkańcom we wszystkich czynnościach, sprawach dotyczących życia codziennego, począwszy od momentu przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej.

Praca socjalna obejmuje:

 • Pomoc w adaptacji w nowym środowisku,
 • Sporządzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 • Przygotowanie dokumentacji do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności oraz do Orzecznictwa ZUS celem ustalenia stopnia niepełnosprawności,
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych ze zmianą dochodu własnego mieszkańca, zmiana odpłatności za pobyt w Domu, lub aktualizacją wywiadu dla potrzeb OPS dotyczącą osób otrzymujących zasiłki stałe,
 • Współpraca z Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym
 • Organizowanie pochówku w przypadku braku rodziny
 • Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców,
 • Przeprowadzenie postępowania procedury związanej z dofinansowaniem do aparatów słuchowych, okularów, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego mieszkańców

Tabela 10. Poziom i formy aktywizacji mieszkańców w DPS w roku 2017

lp

Formy aktywizacji (terapii zajęciowej)

Liczba osób

1.

Samodzielne wykonywanie czynności w mieszkaniu

3

2.

Czynności na rzecz DPS, wewnątrz budynku

6

3.

Czynności poza budynkiem DPS

2

4.

Twórczość literacka

0

5.

Udział w imprezach w budynku DPS

28

6.

Udział w imprezach poza budynkiem DPS

5

7.

Uczestnictwo w nabożeństwach w kaplicy

32

8.

Wycieczki autokarowe

5

9.

Majsterkowanie

2

10

Spacery

4

11

Czytanie książek i prasy samodzielnie

14

12

Oglądanie TV, filmów wideo

11

13

Słuchanie radia

10

14

Malowanie farbami, rysowanie

9

15

Samodzielne gotowanie, pieczenie ciast

3

16

Różnego rodzaju gry rozrywkowe (planszowe)

9

17

Gimnastyka codzienna

12

 

 

Tabela 11. Wykaz imprez i spotkań w 2017 roku

 

 

Wykaz imprez kulturalno – towarzyskich w DPS 2017

Styczen 2017

Odwiedziny dzieci ze Szkoły podstawowej Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju.Wspólne kolędowanie

Poczęstunek I wspólne świętowanie z okazji “Dnia Babci i Dziadka”

kwiecien2017

Szkoła Podstawowa Nr 3 zyczenia wielkanocne

 

 

 

Publiczne przedszkole Nr 6 przedstawienie “wiosenne motylki”

 

Czerwiec 2017

Publiczne Przedszkole Nr 6 – upominki dla mieszkańców z okazji Dnia Matki

 

Sierpień 2017

Piknik organizowany wraz z Zarządem Osiedla “Pionierów” - wspólna zabawa , poczęstunek, zaproszeni gościewładze Miasta, mieszkańcy z zaprzyjaźnionych DPS tj. DPS Bytom DPS Cieszyn.

 

Wrzesień 2017

Dzień Poezji – odwiedziny Pani Zofii Kiepury przedstawienie swojej twórczości, poczęstunek

Listopad 2017

 

Publiczne Przedszkole Nr 6 – przedstawienie “Jesienne igraszki”

Grudzień 2017

 

Publiczne Przedszkole Nr 14 – odwiedziny dzieci z prezentami dla mieszkańców, wspólne kolędowanie

 

Wyjazd na Wigilie dla Seniorów organizowana przez Folwark “Klimosz” w Pogwizdowie – wspólne kolędowanie, swiateczna atmosfera dzięki głównemu organizatorowi którym jest kucharz z Jastrzębia Michał Bałazy.

 

 

Wyjazd na zaproszenie do Szkoły Podstawowej Nr 9 “Jasełka” I wspólny poczęstunek

24.12.2017

Wigilia z Władzami Miasta

 

 

DPS umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańców i na zlecenie lekarza rodzinnego, który wystawia na nie skierowania. Mieszkańcy dowożeni są do NZOZ lub szpitala, kliniki pod opieką opiekuna.

Rodzaje konsultacji:

konsultacja internistyczna 316

neurologiczna 31 transport sanitarny 100

gastrologiczna 1 hospitalizacja 35

okulistyczna 34

pulmonologiczna 11

psychiatryczna 71

psychologiczna 2

urologiczna 18

diabetologiczna 6

dermatologiczna 7

ortopedyczna 2

onkologiczna 9

otolaryngologiczna 1

chirurgiczna 16

kardiologiczna 8

stomatologiczna 4

nefrologiczna 6

Razem-ilość konsultacji- konsultacje internistyczne 316

+konsultacje specjalistyczne 221 = 537

Opieka pielęgniarska jest całodobowa. Polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
i realizacji zleceń lekarskich oraz ich dokumentowanie, świadczenie usług opiekuńczych, udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielegnacyjnych, higienicznych.

 

W celu zapewnienia mieszkańcom usług opiekuńczych na poziomie obowiązującego standardu zakupiono:

 • poduszka ułatwiająca wstawanie LIFT UP – pomoc w chorobie Parkinsona 6 szt.
 • Stolik do wózka inwalidzkiego 5 szt.
 • Poręcz reling do łózka ułatwiająca wstawanie 6 szt.
 • Nosze płachtowe – ślizgowe do przenoszenia chorych 1 szt.
 • deska – transfer przesadzania chorego 2 szt.
 • Deska ślizgowa do przesiadania 1szt.
 • Mata ślizgowa Caremaster 1 szt.
 • Profesjonalny pas do przenoszenia chorego 2 szt.
 • Mata ślizgowa do przesuwania pacjenta 2 szt.
 • Folia ślizgowa do przesuwania pacjenta 1 szt.
 • Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni 1 szt.
 • Balkonik czterokołowy z podparciem pod pachy do nauki chodzenia 1 szt.
 • Przenośnik taśmowo-rolkowy do przesuwania pacjenta 1 szt.
 • Pionizator do przenoszenia pacjenta 1 szt.
 • Waga do podnośnika 1 szt.

W roku 2017 w ramach remontów wykonano m.in. :

 • remont pokoju – dostosowanie pokoju do użytku dla osób niepełnosprawnych
 • wyposażenie pokoju w meble

 

 

 1. Stan i struktura zatrudnienia

Zatrudnionych 29 osób w ramach 25 etatów. Częściowe braki w zatrudnieniu były uzupełniane przez osoby kierowane tu w ramach:

prac społeczno-uzytecznych – 13

praktyk – 15

nieodpłatnych prac osób z Zakładu Karnego – 4

 

Tabela 12. Wykształcenie pracowników DPS wg stanu na dz. 31.12. 2017r.

Lp.

Wykształcenie pracowników

 

Ilość pracowników

1.

2.

3.

4.

 

Pracownicy z wykształceniem wyższym

Pracownicy z wykształceniem średnim

Pracownicy z wykształceniem zawodowym

Pracownicy z wykształceniem podstawowym

6

21

2

-----

 

 

Ogółem pracowników

29 osób

W związku z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom praca części pracowników odbywa się w systemie dwu i trzyzmianowym.

 

Zgodnie z art. 60 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 roku pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala Prezydent Miasta. Ogłaszany jest
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie później niż do 31 marca każdego roku.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca na przestrzeni wskazanych lat przedstawia się nastepująco:

 • 2011 rok - 3913,15 zł
 • 2012 rok – 4188,64 zł
 • 2013 rok – 3637,78 zł
 • 2014 rok – 3356,70 zł
 • 2015 rok 3313,98 zł.
 • 2016 rok 3764,51

W roku 2017 wynosił 3855,99 zł.

 

Sprawozdanie sporządził:

Pracownik Socjalny

F o t o w o l t a i k a   w  DPS

Nazwa Projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  198 999,69 zł

Wartość dofinansowania: 168 940,64 zł

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju

foto

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla obiektu Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6, która swym zakresem obejmuje:

 • elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
 • instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu (ON-GRID),

niezbędną rozbudowę i przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Z dniem 21 maja 2018 Dyrekcja DPS podpisała z wyłonionym przez Urząd Miasta Wykonawcą umowę  o przekazanie terenu  budowy pod instalację ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku.Głównym celem projektu jest  wytwarzanie energii elektrycznej ze żródeł odnawialnych. Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.h Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej  w technologii krzemowej .Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu co spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji minn CO2, PMIO jak również przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania budynku.

Inwestycja została zakończona.Obecnie jest w fazie testowania-czerwiec 2018

kopia info o instalacji

 

 

 

 panele v 2

 

 

 Sprawozdanie za rok 2018

 

 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„Dar Serca”
w Jastrzębiu – Zdroju
za rok 2018

SPIS TREŚCI

• Organizacja Domu Pomocy Społecznej
• Charakterystyka mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
• Zakres usług zaspokajających potrzeby mieszkańców
• Stan i struktura zatrudnienia
• Remonty
• Koszty utrzymania mieszkańca

1. Organizacja Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju działa na podstawie Ustawy z dn. 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późń zm) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. Nr217, poz.1837) oraz Statutu, Regulaminu Organizacyjnego. Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. W ciągu całego roku sprawozdawczego zamieszkiwało tu 46 mieszkańców. W tym 6 osób zmarło, 9 osób przyjęto oraz 1 osoba zrezygnowała. Natomiast na dzień 31.12.2018 roku zamieszkiwało 38 osób. DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.
2. Charakterystyka mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”
w Jastrzębiu- Zdroju
W roku 2018 na dzień 31.12.2018 w tutejszym DPS zamieszkiwało 38 osób z czego 50% Kobiet i 50%. Mężczyzn.
Struktura wiekowa przedstawia się następująco:

Tabela 1. Wiek mieszkańców
Wiek mieszkańców kobiety mężczyźni ogółem
40-49 0 2 2
50-60 0 0 0
61-74 5 9 14
75-90 14 8 22
91 i powyżej 0 0 0
Razem 19 19 38

Wykres nr 1

Największą grupę wśród mieszkańców stanowią osoby w wieku 75-90 lat

Tabela 2. Pochodzenie mieszkańców

Pochodzenie Liczba osób %
miasto 21 55
wieś 17 45
Ogółem 38 100

Wykres nr 2

Tabela 3. Wykształcenie mieszkańców

Wykształcenie ilość osób %
niepełne podstawowe ..... 0
podstawowe 15 47
zawodowe 11 34
średnie 5 16
wyższe 1 3

Wykres nr 3

Tabela 4. Stan cywilny mieszkańców

Stan cywilny razem kobiety męzczyźni
zamężna, żonaty 1 1 0
wdowa, wdowiec 21 8 13
kawaler 5 .... 5
panna 1 1 ......
rozwiedziony(a) 10 6 4
Ogółem 38 16 22

Wykres nr 4

Tabela 5. Źródło dochodów mieszkańców

Źródło dochodów kobiety mężczyźni Ogółem
renty 3 1 4
emerytury 14 15 29
zasiłek stały 2 3 5
Razem 19 19 38

Większość mieszkańców tj.29 osób pobierało emerytury z ZUS , 4 pobierało renty z ZUS-u, a 5 mieszkańców pobierało zasiłek stały.

Tabela 6. Stan psychofizyczny mieszkańców:

Stan psychofizyczny Ilość osób
choroby krążenia 18
choroby układu moczowego 8
cukrzyca 15
schizofrenia 2
choroby tkanki kostno- stawowej i choroby mięśni 11
astma 0
choroby neurologiczne 16
Choroby płuc 4
Choroby onkologiczne 5

Tabela 7. Stopień sprawności mieszkańców

Stopień sprawności Ilość mieszkańców
łóżko 5
wózek inwalidzki 11
balkonik 3
kule 1
laska 2
Poruszajacy się samodzielnie 16
Razem 38

Wykres nr 7

Tabela 8. Zaburzenia poszczególnych narządów

Zaburzenia ilość osób
Mowy
4
Słuchu
21
Wzroku
13
bez zaburzeń
0

Wykres nr 8

Grupa inwalidzka

Spośród wszystkich mieszkańców- 22 osób miało I grupę inwalidzką tj. znaczny stopień niepełnosprawności 2 osoby miały II grupę inwalidzką tj. umiarkowany st.niepelosprawności i 2 osoby III gr inwalidzką tj. lekki stopień niepelnosprawności.

Tabela 9. Załatwianie potrzeb fizjologicznych

Potrzeby fizjologiczne Ilość mieszkańców
pomoc w WC 4
zakładanie pieluchomajtek 10
we własnym zakresie 24
Razem 38

Podsumowując przedstawione wyżej dane należy stwierdzić, że w DPS zamieszkiwało tyle samo mężczyzn (19) i kobiet (19), przeważyły osoby w wieku 75-90 lat (22), większość pochodzi z miasta (55) i ma wykształcenie podstawowe (47) . Większość obciążona jest chorobami ukladu krążenia (18) oraz cukrzycą (15) zaburzeniami wzroku (13) i słuchu (21) . W tym (22) osób ma I grupę inwalidzką.
Najwięcej (29)osób pobiera emeryturę z ZUS.

3. Zakres usług zaspokajających potrzeby mieszkańców
Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagającycg,edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres I poziom usług uwzględnia wszczególności wolność, intymność, godność I poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności
Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność – do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańców
i na zlecenie lekarza rodzinnego, który wystawia na nie skierowania. Mieszkańcy dowożeni są do NZOZ lub szpitala, kliniki w asyście opiekuna.
Rodzaje konsultacji:
rehabilitacja 24
konsultacja internistyczna 323
neurologiczna 19
logopedyczna 1
okulistyczna 35
pulmonologiczna 11
psychiatryczna 26
psychologiczna 3
urologiczna 15
diabetologiczna 3
dermatologiczna 10
ortopedyczna 10
onkologiczna 2
laryngologiczna 2
chirurgiczna 16
kardiologiczna 6
stomatologiczna 8
nefrologiczna 2
ginekologiczna 1
Transport sanitarny 90
Pogotowie ratunkowe 21
Razem-ilość konsultacji- konsultacje internistyczne 323
+konsultacje specjalistyczne 194 = 517
Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług, w szczególności:
1. w zakresie potrzeb bytowych,zapewnia:
• miejsce zamieszkania
• wyżywienie, w tym również dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza
• utrzymanie czystości
2. opiekuńcze polegające na :
• udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
• pielęgnacji, utrzymaniu higieny osobistej
• niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych które realizowane sa przez pracownika socjalnego. Do jego zadań należy:
- przekazanie informacji na temat przysługujących form pomocy
- pomoc w adaptacji w nowym środowisku, rozpoznanie potrzeb i problemów mieszkańca
- sporządzenie wniosków na dowody osobiste
- przygotowanie dokumentacji do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności oraz do Orzecznictwa ZUS celem ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych ze zmianą dochodu własnego mieszkańca, zmiana odpłatności za pobyt w Domu, lub aktualizacją do OPS dotyczącą osób otrzymujących zasiłki stałe,
- współpraca z OPS, Sądem Rejonowym, ZUS, KRUS
- nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców,
- wykonywanie pochówku mieszkańców nie posiadających bliskiej rodziny.
- współpraca z personelem Domu w zakresie doboru metod postępowania z mieszkańcami
- przeprowadzenie postępowania procedury związanej z dofinansowaniem do aparatów słuchowych, okularów, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego mieszkańców

3. wspomagające, polegające na:
• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
• podnoszeniu sprawności I aktywizowaniu mieszkańców
• umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych I kulturalnych
• zapewnieniu warunków do rozwoju samorzadności mieszkańców – Podstawowe prawa I obowiązki mieszkańca Domu określa Karta Praw
i Obowiązków Mieszkańca. W ramach przepisów Karty określone są procedury mające zastosowanie na terenie DPS.
• Stymulowaniu nawiązywania, utrzymania I rozwijania kontaktu z rodziną
i środowiskiem
• zapewnianiu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych
• zapewnieniu postrzegania praw mieszkńców oraz dostępności do informacji
o tych prawach
• sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
Dom zapewnia
– organizację terapii zajęciowej
Tabela 10. Poziom i formy aktywizacji mieszkańców w DPS w roku 2018
Lp Formy aktywizacji (terapii zajęciowej) Liczba osób
1. Samodzielne wykonywanie czynności w mieszkaniu 11
2. Czynności na rzecz DPS, wewnątrz budynku 4
3. Czynności poza budynkiem DPS 4
4. Twórczość literacka 0
5. Udział w imprezach w budynku DPS 27
6. Udział w imprezach poza budynkiem DPS 10
7. Uczestnictwo w nabożeństwach w kaplicy 20
8. Wycieczki autokarowe 18
9. Majsterkowanie 3
10 Spacery 10
11 Czytanie książek i prasy samodzielnie 23
12 Oglądanie TV, filmów wideo 19
13 Słuchanie radia 31
14 Malowanie farbami, rysowanie 9
15 Samodzielne gotowanie, pieczenie ciast 2
16 Różnego rodzaju gry rozrywkowe (planszowe) 10
17 Gimnastyka codzienna 11
18 Obchodzenie urodzin 38

Tabela 11. Wykaz imprez i spotkań w 2018 roku

Wykaz imprez kulturalno – towarzyskich w DPS 2018
2.01.2018 Bal karnawałowy w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie pt. Damy i rycerze” Wspolna zabawa, poczęstunek
9.01.2018 Spotkanie z dziećmi w Przedszkolu Nr 6

21.01.2018

1.04.2018 Świętowanie Dnia Babci i Dziadka, poczęstunek

Święta Wielkanocne

16.06.2018 Zaproszenie dzieci z Przedszkola Nr 6 na przedstawienie pt”Nie palę”
24.08.2018
Piknik z Zarządem Osiedla “Pionierów” zaśpiewał zespół “Jastrzębianki” wspólny poczęstunek i zabawa, zaproszeni goscie z Cieszyna i Bytomia
9.11.2018 Zaproszenie Dzieci z Przedszkola Nr 6 na uroczysta akademię z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski

21.12.2018 Wyjazd do Przedszkola Nr 9 na “Jasełka” wspólne kolędowanie

24.12.2018 Wspólna Wigilia z Władzami Miasta

– możliwość korzystania przez mieszkańców z punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej

– możliwości kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie
z wyznaniem mieszkańca regularny kontakt z Dyrektorem Domu
w określonych dniach tygodnia i godzinach podanych na tablicy ogłoszeń
– sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wspierania, za realizację, których odpowiada pracownik pierwszego kontaktu.
Pracownik pierwszego kontaktu zobowiązany jest do systematycznych spotkań
z mieszkańcami, wspierania ich w trudnych sytuacjach. Jego zadaniem jest tworzenie indywidualnego planu wspierania mieszkańca, który ma na celu:
- podmiotowe spojrzenie na każdego mieszkańca Domu,
- spójne oddziaływanie całego personelu na dobrostan mieszkańca,
Plany te na bieżąco są uzupełniane i aktualizowane, a pojawiające się problemy i różnorodne kwestie omawiane są podczas spotkań zespołu terapeutyczno –opiekuńczego, które odbywaja się co kwartał.
Zarzadzeniem Dyrektora DPS Nr 0119-2/11 z 2 luty 2011 roku powołany został Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy.
W skład zespołu T-O wchodzi:
1. Dyrektor
2. Kierownik Zespołu
3. Terapeuta zajęciowy
4. Masażysta
5. Pracownik socjalny
6. Pielęgniarki w tym jedna pielęgniarka koordynująca
7. Opiekunowie
8. Pokojowe
Celem działania powołanego zespołu jest rozeznanie indywidualnych potrzeb mieszkańców, opracowanie metod ich realizacji oraz doskonalenie jakości świadczonych usług.

4. Stan i struktura zatrudnienia
Personel Domu Pomocy Społecznej to zespół specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy z osobami w podeszłym wieku. Są to osoby przede wszystkich przejawiające zdolność do empatii, kulturę osobistą, umiejętność poszanowania praw drugiego człowieka oraz umiejętność współpracy, mający na celu zapewnienie mieszkańcom Domu optymalnej jakości standardu usług.
Zatrudnionych jest 30 osób w ramach 26 etatów. Częściowe braki w zatrudnieniu były uzupełniane przez osoby kierowane tu w ramach:
prac społeczno-uzytecznych – 2
praktyk – 10
Liczba pracowników:
- dyrektor – 1 osoba (1 etat)
- administracja– 4
– dział merytoryczny - wszyscy pracownicy działu tworzą zespół terapeutyczno – opiekuńczy - 13
– dział obsługi – 12
Tabela 12. Wykształcenie pracowników DPS wg stanu na dz. 31.12. 2018r.
Lp. Wykształcenie pracowników
Ilość pracowników
1.
2.
3.
4.
Pracownicy z wykształceniem wyższym
Pracownicy z wykształceniem średnim
Pracownicy z wykształceniem zawodowym
Pracownicy z wykształceniem podstawowym 4
25
1
-----

Ogółem pracowników 30 osób

W związku z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom praca części pracowników odbywa się w systemie dwu i trzyzmianowym.

W ramach zaistniałych potrzeb Domu Pomocy Społecznej zakupiono następujące przedmioty:
– taboret gazowy 1 palnikowy
– drukarki laserowe na potrzeby administracji – 3 szt.
– komputery – 2 szt.
– materace 5 szt
– pawilon ogrodowy+2 ścianki
– parasole zielone na wysięgniku – 2 szt.
– Taboret prysznicowy
– ławki żeliwne z dostawą 6 szt.

W roku 2018 w ramach remontów ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta zrealizowano projekt “ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju. -Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - realizację zamówienia zamknięto kwotą brutto: 117 842,81 zł.

Rozpoczęto I etap dostosowania ciągów komunikacyjnch w budynku DPS dla osób słabowidząch. Projekt zrealizowano ze środków dodatkowych pozyskanych z Urządu Miasta

Realizacja budżetu za rok 2018:
dochody wykonano w wysokości 109,97 % planu finansowego tj. 662118,16 zł,
wydatki bieżące wykonano w wysokości 98,56 % planu finansowego tj. 1.767 180,96 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca na przestrzeni ostatnich 3 lat przedstawia się nastepująco:
– 2016 rok 3764,51 zł.
– 2017 rok 3855,99 zł.
w roku 2018 koszt wynosił 3848,75 zł

Sprawozdanie sporzadził : Pracownik Socjalny Agnieszka Motowidło

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Czym są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.