Drukuj
Odsłony: 3845
Zmiana rozmiaru tekstu:

   Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności ,która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”.

   Wymagane dokumenty (niezbędne druki dostępne w siedzibiePowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bądź Ośrodka Pomocy Społecznej).

   Tryb kierowania do domu reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 964 ) wydane na  podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175. poz. 1362, z późn. zm.) 

   Koszt utrzymania mieszkańca  obliczony jest zgodnie z zapisami Ustawy art.60 p.2.

Do domu kieruje się na podstawie:

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
  • wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
  • decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty oraz na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

 

   Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej.

   Rozporządzenie reguluje przepisy dotyczące umieszczenia w DPS na terenie całego kraju. Ważne jest miejsce zamieszkania  bo to właśnie tam zgłaszamy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bądź  Ośrodka Pomocy Społecznej i załatwiamy wszelkie formalności a następnie wyrażamy wolę zamieszkania w naszym Domu. Pracownik socjalny przesyła zgromadzoną dokumentację do tutejszego OPS i po uzgodnieniu miejsca Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu kieruje daną osobę do naszej Placówki.

Jak można zatem  uzyskać miejsce w Domu Pomocy Społecznej 'Dar Serca” jeśli się jest mieszkańcem Jastrzębia Zdroju?

   Potrzebę zamieszkania w DPS zgłasza się pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu Zdroju. Tam kompletuje się następujące dokumenty:

  • pisemny wniosek osoby zainteresowanej pobytem w DPS,
  • zgodę na umieszczenie w DPS,
  • zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt,
  • wywiad środowiskowy,
  • wywiad rodzinny (alimentacyjny).

  Decyzję o umieszczeniu w DPS oraz o odpłatności wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej organ ten także decyduje o kolejności umieszczeniu w oparciu o listę oczekujących.    

Czy możliwy jest pobyt w Domu Pomocy bez skierowania?

   Nie. Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju może przyjąć osobę tylko i wyłącznie na  podstawie decyzji kierującej na pobyt stały.

 

 

koszt utrzymania Mieszkańca od kwietnia 2020 r wynosi 4898,64 zł.