Drukuj
Odsłony: 1134
Zmiana rozmiaru tekstu:

 W tutejszym DPS depozyty Mieszkańców są prowadzone na podstawie następujących przepisów

 

 

 Ustawa z 23 04 19 1964 Kodeks Cywilny /Dz.U. nr 16/1964 poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie MPiPS z dn 19 pażdziernika 2005 r  w sprawie domów pomocy społecznej /Dz.U. nr 217 poz. 1837 zał nr 1 pkt 3h

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn 24 września 1965 r o zasadach i trybie postępowania w sprawach o zlożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego /Dz.U.nr 42/65 poz 261/

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn 01 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczeniu spadku i sporządzenia spisu inwentarza/Dz U. nr 92/91 poz 441

Ustawa z dn 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów/Dz.U. nr 208 poz.1537

Rozporządzenie Ministra Finansów z 05 czerwca 2001 r w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką /Dz.U. nr 64 z 22 06 2001 poz 649

W razie zgonu Mieszkańca wydanie depozytu następuje na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu o nabyciu prawa do spadku.Termin odbioru depozytu wynosi trzy lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru.W razie zgonu Mieszkańca ,jeżeli nie są znani spadkobiercy Dyrektor niezwłocznie powiadamia Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju ul Stanisława Staszica 3 o zaistniałej sytuacji.W przypadku braku mozliwości doręczenia wezwania do odbioru spadku lub ustalenia uprawnionego, DPS dokonuje wezwania do odbioru spadku poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy .Jeżeli wartość szacunkowa depozytu przekracza sumę 500 zł,dodatkowo umieszcza informację  na stronie internetowej  BIP w Urzędzie Miasta i na swojej stronie w zakładce OGŁOSZENIA.